Suzette Ayson: Crafting Jewelry with a Modern Twist

Suzette Ayson, founder and designer of JMA Jewelry, has had a lifelong passion for creating exquisite pieces. In an exclusive interview with Vogue Philippines, Ayson shares her love for jewelry-making, her inspiration, and how she built her brand on the foundation of family.

Growing up in a family of jewelers, Ayson was exposed to the world of jewelry at a young age. She fondly recalls accompanying her mother on buying trips and watching her work diligently on elegant evening gowns. It was during these moments that Ayson fell in love with the raw materials of jewelry-making, the glimmering gemstones and gleaming gold.

With this passion ingrained in her, Ayson founded JMA Jewelry Center in 1995, driven by her desire to create unique and lasting pieces. She noticed that the market was often filled with fleeting trends, and she wanted to offer something different. Her jewelry was designed to be a part of her customers’ daily lives, carefully crafted to stand the test of time.

At the core of Ayson’s design philosophy is her commitment to understanding her clients on a personal level. Each piece she creates is tailored to the individual, reflecting their unique style and personality. Before putting pencil to paper, Ayson engages in conversations with her clients to ensure that their desires and preferences are captured in the final design.

Communication and relationships are essential aspects of Ayson’s brand. She believes in the power of exchanging ideas and working closely with her clients. This emphasis on connection and understanding has shaped JMA Jewelry into a reputable and trusted brand known for its credibility and integrity.

Ayson also draws inspiration from her role as a mother. Raising her daughters has taught her the importance of embracing different perspectives and merging old traditions with new ideas. She acknowledges the evolving world and listens to younger generations, incorporating their knowledge and insights into her designs.

In an upcoming Vogue Talks event, Ayson will have the opportunity to share her experiences and wisdom with aspiring designers and entrepreneurs. She believes that open communication and a deep understanding of clients are key elements for success in the industry.

Suzette Ayson’s journey in jewelry-making is a testament to the power of family, passion, and personal connection. Through her brand, she continues to craft stunning pieces that are not just accessories but cherished works of art that hold a special place in her clients’ lives.

Suzette Ayson, grundare och designer av JMA Jewelry, har haft en livslång passion för att skapa exklusiva smycken. I en exklusiv intervju med Vogue Philippines delar Ayson med sig av sin kärlek till smyckestillverkning, hennes inspiration och hur hon byggde sitt varumärke på grunden av familjen.

Uppvuxen i en familj av juvelerare, var Ayson tidigt introducerad till smyckesvärlden. Hon minns med värme hur hon följde med sin mamma på inköpsresor och såg henne arbeta flitigt med eleganta aftonklänningar. Det var under dessa ögonblick som Ayson förälskade sig i råmaterialen för smyckestillverkning, de glittrande ädelstenarna och skinande guld.

Med denna passion djupt rotad inom sig grundade Ayson JMA Jewelry Center år 1995, driven av sin önskan att skapa unika och varaktiga smycken. Hon märkte att marknaden ofta var fylld med flyktiga trender och hon ville erbjuda något annorlunda. Hennes smycken var designade för att vara en del av hennes kunders vardag, noggrant utformade för att stå sig över tidens prövningar.

I hjärtat av Aysons designfilosofi ligger hennes engagemang för att förstå sina kunder på en personlig nivå. Varje smycke hon skapar är skräddarsytt för individen och speglar deras unika stil och personlighet. Innan hon börjar rita, har Ayson samtal med sina kunder för att säkerställa att deras önskemål och preferenser fångas i den slutliga designen.

Kommunikation och relationer är centrala aspekter i Aysons varumärke. Hon tror på kraften av att utbyta idéer och jobba nära sina kunder. Denna betoning på anslutning och förståelse har format JMA Jewelry till ett respekterat och betrott varumärke känt för sin trovärdighet och integritet.

Ayson hämtar även inspiration från sin roll som mamma. Att uppfostra sina döttrar har lärt henne vikten av att omfamna olika perspektiv och kombinera gamla traditioner med nya idéer. Hon erkänner den föränderliga värld vi lever i och lyssnar på yngre generationer, och integrerar deras kunskap och insikter i sina designer.

I en kommande Vogue Talks-evenemang får Ayson möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och visdom till aspirerande designers och entreprenörer. Hon tror att öppen kommunikation och en djup förståelse för kunderna är nyckelelement för framgång inom branschen.

Suzette Aysons resa inom smyckestillverkning är ett vittnesmål om familjens, passionens och personliga anslutningens kraft. Genom sitt varumärke fortsätter hon att skapa fantastiska smycken som inte bara är accessoarer, utan också älskade konstverk som har en speciell plats i sina kunders liv.

Nyckelord: Suzette Ayson, smyckestillverkning, JMA Jewelry, familj, kundanpassad design, kommunikation, relationer, inspiration, kreativitet, varaktighet, modeindustrin, design.

Relaterade länkar:
JMA Jewelry
Vogue Philippines