Revolutionizing Jeweler Payment: A Fair and Efficient Approach

Paying jewelers based on piece work has long been a topic of discussion within our industry. While it offers potential benefits, such as increased productivity and flexibility, many uncertainties and challenges arise. In this article, we will explore a fresh perspective on how to compensate jewelers fairly while ensuring optimal efficiency.

One approach involves the jeweler setting the price for their work and communicating it to the store. This method allows both parties to benefit, as the store can mark up the price accordingly. However, an alternative solution is to transition to a straight piece work system, eliminating the hourly wage altogether. Although this can be more complex, it has the potential to significantly increase jeweler earnings.

To implement a successful piece work system, three key factors must be considered. Firstly, the jeweler should have an abundance of work that exceeds their daily capacity. It would not be fair to pay per job if there is a lack of tasks after a certain time. Secondly, the jeweler must be provided with uninterrupted work time, free from distractions caused by salespeople or customer demands. This may require additional training for the staff to ensure smooth operations. Lastly, regardless of discounts, free services, or potential mistakes made by the sales staff, the jeweler should receive a consistent wage.

Determining the appropriate price for piece work is crucial. It should primarily be a fair wage for the jeweler, taking into account taxes and benefits. For example, if a soldering job is priced at $20, the jeweler would receive 26% ($5.20), considering additional costs. Applying a three-time markup would result in a final price of $20, ensuring a win/win situation for all parties involved.

In conclusion, revolutionizing how jewelers are paid by transitioning to piece work can be a game-changer for our industry. By establishing fair wages, fostering an environment conducive to productivity, and ensuring consistency in payment, both jewelers and stores can thrive. Trust, rather than price sensitivity, is crucial in the realm of repairs, and implementing a fair and efficient payment structure is key to achieving success.

Att betala juvelerare per styckearbete har länge varit ett ämne som diskuterats inom vår bransch. Medan det finns potentiella fördelar, som ökad produktivitet och flexibilitet, uppstår det många osäkerheter och utmaningar. I den här artikeln kommer vi att utforska ett nytt perspektiv på hur man kompenserar juvelerare på ett rättvist sätt samtidigt som man säkerställer optimal effektivitet.

En metod innebär att juveleraren sätter priset för sitt arbete och kommunicerar det till butiken. Detta tillvägagångssätt gör att båda parter kan dra nytta av det, eftersom butiken kan markera upp priset därefter. Men ett alternativt tillvägagångssätt är att övergå till ett rent styckeaverkssystem och eliminera den timbaserade lönen helt och hållet. Även om detta kan vara mer komplext har det potential att öka juvelerarnas intäkter avsevärt.

För att lyckas implementera ett framgångsrikt styckeaverkssystem måste tre nyckelfaktorer beaktas. För det första bör juveleraren ha tillräckligt mycket arbete som överstiger deras dagliga kapacitet. Det skulle inte vara rättvist att betala per arbetsuppgift om det saknas uppgifter efter en viss tid. För det andra måste juveleraren ges oavbruten arbetstid, fri från störningar som orsakas av försäljare eller kundkrav. Detta kan kräva ytterligare träning för personalen för att säkerställa smidig drift. Slutligen bör juveleraren få en konsekvent lön oavsett rabatter, fria tjänster eller eventuella misstag som begås av försäljningspersonalen.

Att bestämma rätt pris för styckeaverk är avgörande. Det bör primärt vara en rättvis lön för juveleraren och beakta skatter och förmåner. Till exempel, om en lödfog prissätts till $20, skulle juveleraren få 26% ($5,20), med beaktande av ytterligare kostnader. Genom att applicera en tredubbel markering skulle det resultera i ett slutpris på $20, vilket garanterar en vinst/vinst-situation för alla inblandade parter.

Sammanfattningsvis kan en revolution i hur juvelerare betalas genom att övergå till styckeaverke vara banbrytande för vår bransch. Genom att etablera rättvisa löner, främja en miljö som främjar produktivitet och säkerställa konsekvens i betalningar kan både juvelerare och butiker blomstra. Förtroende, istället för priskänslighet, är avgörande inom reparationens värld, och att implementera en rättvis och effektiv betalningsstruktur är nyckeln till att uppnå framgång.

Definitions:

– Piece work: Styckeaverke, även kallat styckprisarbete, innebär att betalningen för arbete baseras på varje utfört jobb eller enhet snarare än timbaserad lön.

Related links:
juvelerarforbundet.se
guldsmedsmassan.se

https://youtube.com/watch?v=AetyDS4Xb6I