Gabriela Berlingeri: Creating Meaningful Jewelry and Embracing Self-Love

Gabriela Berlingeri has found solace and purpose in the world of jewelry design. Born and raised in the beachy Isla Verde neighborhood of Carolina, Puerto Rico, she has always felt a deep connection to nature. Inspired by her family of creators, Berlingeri has embarked on a journey to craft beautiful pieces that hold personal meaning.

In 2017, Berlingeri entered the spotlight when she began dating the famous Latin trap artist, Bad Bunny. Their relationship was private and discreet, with little information about its beginning and end reaching the media. While Berlingeri had a taste of intense public attention during this time, she has since redirected her focus towards her true passion project – her jewelry line called DiciembreVeintinueve.

DiciembreVeintinueve, named after her birth date, captures Berlingeri’s love for nature and self-expression. The brand offers a diverse range of necklaces, bracelets, earrings, and rings, all handmade by Berlingeri and her team using locally sourced materials. Each piece tells a unique story and represents a connection to the natural beauty of Puerto Rico.

Berlingeri’s creative process is intuitive and spontaneous. She describes sitting down with her materials, putting on her AirPods, and allowing the designs to come together like a puzzle. Her latest collection, the Rhea Collection, draws inspiration from the colors of Puerto Rico’s basins, rivers, forests, and beaches. By blending natural, semiprecious stones with artistic craftsmanship, Berlingeri seeks to capture the essence of her island home.

Beyond her jewelry line, Berlingeri is dedicated to promoting self-love and empowerment. She encourages her customers to buy Valentine’s Day gifts for themselves, emphasizing the importance of prioritizing personal happiness and fulfillment. In a world dominated by consumerism, she challenges the notion that love and validation can only be found in relationships or material possessions.

Surrounded by a supportive team of all-women, Berlingeri is fueled by the joy and satisfaction of her creative work. She envisions expanding DiciembreVeintinueve to include bathing suits, further embodying her message of self-care and self-expression.

While Berlingeri’s past relationship may have thrust her into the spotlight, she remains focused on moving forward and creating a life that brings her true happiness. Through her jewelry and advocacy for self-love, she hopes to inspire others to find their own path to fulfillment and to embrace their unique journey.

Gabriela Berlingeri har funnit tröst och syfte i världen av smyckesdesign. Född och uppvuxen i den strandnära stadsdelen Isla Verde i Carolina, Puerto Rico, har hon alltid känt en djup koppling till naturen. Inspirerad av sin skapande familj har Berlingeri gett sig ut på en resa för att tillverka vackra smycken som bär personlig mening.

År 2017 kom Berlingeri i rampljuset när hon började dejta den berömda latin trap-artisten Bad Bunny. Deras förhållande var privat och diskret, och lite information om dess början och slut nådde medierna. Medan Berlingeri fick smaka på intensiv offentlig uppmärksamhet under den här tiden har hon sedan dess riktat sitt fokus mot sitt sanna passionprojekt – hennes smyckeslinje som heter DiciembreVeintinueve.

DiciembreVeintinueve, uppkallad efter hennes födelsedag, fångar Berlingeris kärlek till naturen och självuttryck. Varumärket erbjuder ett brett utbud av halsband, armband, örhängen och ringar, alla handgjorda av Berlingeri och hennes team med material från lokala källor. Varje smycke berättar en unik historia och representerar en koppling till den naturliga skönheten i Puerto Rico.

Berlingeris kreativa process är intuitiv och spontan. Hon beskriver att hon sätter sig ner med sina material, sätter på sina AirPods och låter designerna komma ihop som en pusselbit. Hennes senaste kollektion, Rhea Collection, hämtar inspiration från färgerna hos Puerto Ricos bassänger, floder, skogar och stränder. Genom att blanda naturliga, halvädelstenar med konstnärligt hantverk strävar Berlingeri efter att fånga essensen av sin öhems naturliga skönhet.

Utöver sin smyckeslinje är Berlingeri dedikerad till att främja självkärlek och egenmakt. Hon uppmanar sina kunder att köpa Alla Hjärtans Dag-gåvor till sig själva och betonar vikten av att prioritera personlig lycka och uppfyllelse. I en värld dominerad av konsumtion utmanar hon uppfattningen att kärlek och bekräftelse bara kan hittas i relationer eller materiella ägodelar.

Omgiven av ett stöttande team bestående enbart av kvinnor drivs Berlingeri av glädjen och tillfredsställelsen i sitt kreativa arbete. Hon tänker sig att expandera DiciembreVeintinueve för att inkludera badkläder, vilket ytterligare förkroppsligar hennes budskap om egenomsorg och självuttryck.

Även om Berlingeri tidigare förhållande kanske har kastat henne i rampljuset, är hon fokuserad på att gå framåt och skapa ett liv som ger henne verklig lycka. Genom sina smycken och sin kamp för självkärlek hoppas hon inspirera andra att hitta sin egen väg till uppfyllelse och omfamna sin unika resa.